הערכת שווי

נקודת המבט הייחודית שלנו באופקים משלבת את תיאוריה ופרקטיקה. התמחות עמוקה בפיננסים יחד עם ניסיון מעשי, ארוך שנים, בעבודה בפועל בחזית עולם העסקים. הייחודיות הזו מתחדדת בתחום הערכות השווי. אופקים מובילה כיום את התחום במגוון רחב מאוד של יכולות גבוהות.

הערכת שווי נגזרים

מורכבות המכשירים הפיננסיים לצד החמרת דרישות התקינה החשבונאית ולאור ההשפעה על על הדיווח הכספי מחייבים מומחיות גבוהה לטיפול בשערוך מכשירים נגזרים.

התמחות:

 • הערכות שווי לצרכים כלכליים ועסקיים
 • הערכת שווי לצרכים חשבונאיים, בהתאם לתקינה הבינלאומית ואמריקאית
  (IAS 39, IAS32, IFRS7, FAS133).
 • הערכת שווי לצרכי גילוי (כדוגמת עבור דו"ח גלאי)

מכשירים:

 • מכשירים הוניים – כגון מניות רגילות ומניות בכורה.
 • מכשירי חוב – כגון אגרות חוב והלוואות שונות.
 • נגזרים שונים – אופציות רגילות ואקזוטיות על מגוון נכסי בסיס
  (מט"ח, מניות, ריבית, סחורות, מדדי מחירים, נדל"ן וכו');
 • נגזרים משובצים
 • מכשירים מורכבים – כגון אגרות חוב המירות, חבילות של מכשירים וכו';

כלים:

עבודות הערכות השווי  מיושמת באמצעות מגוון מודלים מורכבים להערכה ובכללן שיטות אנליטיות וכן יישום של מודלים רשתיים (כגון סימולציית מונטה-קרלו והמודל הבינומי), בהתאם לתקינה החשבונאית והפרקטיקה המימונית המקובלת.

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברה הינה מלאכה סבוכה הדורשת מומחיות כלכלית ומימונית.
אופקים מבצעת הערכות לצרכים כלכליים, עסקיים וחשבונאיים שונים; ובכלל זאת:

 • הערכות שווי לקראת הסכמי מיזוג ורכישה
 • הערכת שווי לקראת ביצוע השקעה
 • הערכות שווי לקראת גיוס הון או חוב
 • הערכות שווי לצרכים חשבונאיים (לפי IFRS ו-USGAAP)
 • הערכות שווי לקראת הענקת אופציות לעובדים (409A).
 • הערכת שווי לצרכים משפטיים
 • הערכת שווי של צירופי עסקים

הערכות אלה כוללות התייחסות לסביבה העסקית של החברה, ומבחני רגישות וסבירות שונים.
אופקים פיננסים עושה שימוש בטכניקות מגוונות כדי להעריך שווי חברות, לפי מתודולוגיות מקובלות, ובינהן:

 • DCF – היוון תזרימי מזומנים
 • שיטות שוק – המכפילים והשוואה לחברות ועסקאות דומות.
 • ROV – הערכת אופציות ריאליות
 • OPM – מודל תמחור עפ"י אופציות
 • כל טכניקה רלוונטית אחרת.
הערכת שווי סוגי מניות

חברות פרטיות יכולות להיות בעלות מבנה הון הכולל מספר סוגים של מניות בעלי זכויות שונות, ביניהן מניות רגילות ומניות בכורה. הבדלי הזכויות בין המניות יכולות לכלול הבדלי זכויות בקבלת דיבידנד, זכויות לקבלת ערך בהנזלה, זכויות הצבעה, זכויות הגנה מפני דילול וכו'. עבודות אלה יכולות להידרש כבסיס להערכת שווי אחזקה בסוג מניות מסוים, לטובת הצרכים הבאים:

 • בחינת שווי אחזקה בסוג מניות מסוים.
 • בחינת השפעה של עסקת גיוס הון על שווי אחזקות קיים.
 • בסיס להערכת שווי מניה רגילה לקראת הנפקת אופציות לעובדים (409A).
 • בחינת שווי זכות לדיבידנד, זכות לתגמול בהנזלה וזכות הצבעה של סוג מניות מסוים.

אופקים מעריכה את שווי המניות והזכויות הנלוות אליהן במגוון שיטות, עפ"י התקינה החשבונאית הבינלאומית ואמריקנית  (IFRS ו-USGAAP):

 • Weighted Scenario DCF
 • Option Pricing Model: OPM – במסגרת מודלים סגורים (כגון B&S) ורשתיים (כגון סימולציית מונטה קרלו תוך שימוש ב-GBM).
 • שיטת אופציות ריאליות (ROV)
הערכת שווי תגמול מבוסס מניות

הענקת אופציות ומכשירים פיננסיים אחרים לעובדים, ככלי מרכזי במערך תגמול, תמרוץ וניהול כח האדם בחברה, מציב בפני חברות סדרה של אתגרים.  ביניהם, חברות נדרשות להעריך את שווי האופציות (או מכשירים אחרים) שהן מעניקות לעובדים, יועצים ולנותני שירותים במסגרת דיווחיהן הכספיים.

הערכת שווי תגמול מבוסס מניות דורש מומחיות מיוחדת, כאשר לבחירת מתודולוגיית השפעה רבה על שווי האופציות והיקף ותנודתיות סעיפי ההוצאה בדו"חות הכספיים.  מעבר לכך, הערכה אפקטיבית של שווי התגמול צריכה לקחת בחשבון מספר רב של נתונים סבוכים, הקשורים לבניית תחזית שווי מניית החברה ומדיניות מימוש התגמול של עובדיה.

אופקים מספקת הערכות שווי הוגן של אופציות לעובדים ויועצים, עפ"י שיטות התמחור הבאות:

 • מודל בלק-ושולס
 • המודל הבינומי
 • סימולציית מונטה-קרלו

יתרה מכך, אופקים מספקת מגוון שירותים נוספים הקשורים להערכת שווי אלה – ובכללן אומדן פריסת ההוצאה החשבונאית עבור האופציות.  כל זאת, בהתאם לתקינה הבינלאומית והאמריקאית (IFRS2, FAS123R) לצרכים כלכליים.

הקצאת מחיר רכישה (PPA)

ייחוס עלויות רכישה בצירופי עסקים (PPA) ובחינת ירידת ערך מוניטין (Impairment)

לאחר רכישת חברת מטרה, כללי החשבונאות מחייבים ייחוס עלויות הרכישה לנכסים מוחשיים, נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין.
על הקצאה זו להיות מפורטת, ולזהות את הנכסים השונים ולייחס להם את שוויים ההוגן.  נושא זה סבוך במיוחד כאשר החברה נדרשת לזהות נכסים בלתי-מוחשיים, לייחס להם שווי הוגן וכן אורך חיים אפקטיבי, בהתאם לדרישות התקינה החשבונאית.

אופקים מתמחה בביצוע עבודות ייחוס עלויות רכישה לפי כללי התקינה החשבונאית הבינלאומית והאמריקנית (FAS141, IAS38, IFRS3R).

מעבר לכך, כללי החשבונאות דורשים מחברה לבצע, באופן תקופתי, בחינה של ירידת ערך מוניטין הנובע מצירוף עסקים. במסגרת זו,  יש להשוות את סכום בר-ההשבה של היחידה הרלוונטית בחברה הרוכשת לבין ערכו של המוניטין בגין הרכישה בספרי החברה.

אופקים מבצעת עבודות של בחינת ירידת ערך מוניטין לפי כללי התקינה החשבונאית הבינלאומית  והאמריקנית (FAS142, IAS36).

ניתוחי רגישות על פי דרישות תקן IFRS 7

בנוסף לניתוחי הרגישות אותם מבצעת אופקים במסגרת דו"ח גלאי,  אנו מסייעים ללקוחותינו בחישוב ניתוחי רגישות להלוואות בריבית משתנה בהתאם לתקן IFRS 7.

 • ניתוח רגישות להלוואות בריבית משתנה מתבצעת על פי תרחישים אותם קובעת הנהלת החברה
  ואשר משקפים את הערכתה ביחס לשינוי הסביר בגורמי הסיכון בשנה הקרובה.
 • ניתוח ההשפעה של התרחישים הוא על הרווח והפסד ועל ההון העצמי החשבונאי.

אנו מסייעים ללקוחותינו בסיווג מכשירים פיננסיים בהתאם להיררכיית שווי הוגן, בהתאם לרמות השונות:

 • רמה 1: מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.
 • רמה 2: נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 1 לעיל.
 • רמה 3: נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.
אמידת סיכוני אי-ביצוע (CVA / DVA)

לכל עסקה פיננסית בין צדדים שונים קיימת סכנה של אי-ביצוע – בשל חדלות פירעון של אחד מהצדדים. בשל כך, לגובה הסיכון השפעה מכרעת על שוויה ההוגן של העסקה. אמידה של סיכון זה, בשל מורכבותו הגבוהה, צברה תאוצה רק בשנים האחרונות לאחר פיתוח של מתודולוגיות מימוניות וחישוביות מתקדמות.

לאופקים ניסיון בעבודה עם מודלי הערכה מתקדמים (סטאטיים ודינאמיים) האומדים את סיכון אי-הביצוע של עסקאות פיננסיות שונות בנכסי בסיס מגוונים. הערכה של סיכונים אלה חיונית בעת תמחור עסקאות נגזרים בהיקף גדול, והינה נדרשת עפ"י התקינה החשבונאית וגופי רגולציה שונים בעת ביצוע הערכות שווי הוגן.

בעת עריכת אומדנים אלה, אופקים בונה מודל פיננסי ייעודי שהינו פרטני ומותאם לכל לקוח, ולכל סוג עסקה שהוא מבצע – על מנת לשקף את אומדן הסיכון באופן מיטבי, ומתוך הבנה והכרה של סביבת הסיכון.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →