ניהול חשיפות מאזניות

חשיפות מאזניות הינם החשיפה הכלכלית שכבר קיבלו ביטוי בדוחות הכספיים. החשיפה המאזנית מתבטאת כהכנסות או כהוצאות מימון בדו"ח רווח והפסד, בעקבות שערוך פריטים כספיים (נכסים או התחייבויות) באותו בסיס הצמדה הנקוב במטבע זר או צמוד למדד המחירים. ההפרש בין הנכסים לבין ההתחייבויות של אותם פריטים כספיים, קובע את כיוון החשיפה המאזנית ואת היקפה. לאופקים ניסיון רב בניתוח חשיפות מאזניות, ניתוח חלופות פעולה לאור המתח הקיים לעיתים בין שיקולים חשבונאיים לבין שיקולים כלכליים, בייעוץ לגבי מיצוי האפשרות ליצירת גידור טבעי ובייעוץ לגבי שימוש בנגזרים, לרבות שרותי ביצוע

סיכוני-מחירי-חומרי-גלם

אשראי בנקאי

הרעה ביחסים הפיננסים (יחסים כגון יחס שוטף ו/או הון עצמי למאזן) עלולים להשפיע על החלטות אשראי מבנקים ובמיוחד במקרים בהם בנקים קבעו קובננס לאשראי קיים.

מודלים-מתקדמים

העלאת פרמית הסיכון

ירידה בערכם של נכסים או עליה בערכם של התחייבויות כתוצאה משינויי בשע"ח עלולה להעלות את רמת הסיכון של החברה בעיניי ספקי אשראי / אנליסטים ולהשפעות נגזרת דוגמת העלאת עלות ההון.

אינפלציה

דיבידנדים ובונוסים

הן במצב של מגבלות בשל התניות פיננסיות או בשל הגדרות פנימיות שקבעה החברה דוגמת הון עצמי לסך מאזן.

במשך השנים טיפלה אופקים במקרים רבים מאוד של חשיפות מאזניות, החל משלב בניית מאזני ההצמדה, עובר בניתוח הדוחות הכספיים ועד דיוני עומק עם משרדי רו"ח לבחינת הפתרון המומלץ.

סוגיות מלאי

פעילות חו"ל – בין אם בשליטה מלאה או חלקית

השפעות נגזרות כתוצאה מאיחוד דו"חות

מטבע דיווח

השפעות מבנה חוב

סעיפי מאזן שונים

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →