רישוי ורגולציה

 

 

קבוצת אופקים מקפידה לעבודה ע"פ כללי רישוי ורגולציה, המחמירים ביותר.

המונח 'קבוצת אופקים' מתייחס למספר חברות בינהן, אך לא רק:

  • אופקים פיננסיים גלובליים בע"מ. החברה פועלת בישראל ומחזיקה ברישיון משווק השקעות
  • אופקים חדרי מסחר בע"מ. החברה פועלת בישראל ומחזיקה ברישיון נותן שירותי מטבע
  • אופקים בית השקעות בע"מ. החברה פועלת בישראל
  • אופקים ח.מ. חברה לנאמנות בע"מ. החברה פועלת בישראל תחת הנחיות חוק הנאמנויות

פרשנות השוק של קבוצת אופקים מסופקת למטרת מידע בלבד. הפרשנות מבוססת על מידע אשר קבוצת אופקים סבורה כי הוא מהימן אך קבוצת אופקים או הפועלים מטעמה אינם לוקחים אחריות על נכונות המידע ועל שלמותה ומידת דיוקה של הפרשנות. על כן, סקירה או מידע כלשהו שסיפקה אינם מהווים אישור לנכונות המידע המצוי בם. המידע הנכלל בדוחות ו/או בסקירות אין בו בשום אופן בכדי להוות עצה או הזמנה לביצוע השקעה ו/או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של נייר ערך כלשהו או לפעילות כלשהי בשווקי המוצרים הפיננסיים, לרבות שוק מטבע החוץ ו/או השווקים הפיננסיים השונים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים לכל חברה ו/או אדם. קבוצת אופקים מסירה מעצמה בזאת כל אחריות או חבות לרווחים או להפסדים שנגרמו בגלל מידע זה ובכלל ואינה מתחייבת לעדכן על כל שינוי בפרשנות השוק או על שינוי במידע הבסיס בו נעשה שימוש לצורך הצגת הפרשנות. חברות קבוצת אופקים, חברות הקשורות להן, ו/או בשליטתן, וכך בעלי מניותיה ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם משימוש באתר זה, אם ייגרמו, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט בדוח זה. למען הסר ספק יצוין כי אופקים פיננסיים גלובליים בע"מ, במסגרת פעילותה כחברת בעלת רישיון שיווק השקעות, עשויה להתקשר מעת לעת עם מוסדות פיננסים בארץ ובחו"ל לשם שיווק מוצרים פיננסים שונים המונפקים על ידם, ועשויה ליהנות מעמלות הפצה ו/או טובות הנאה בשל כך, ולפיכך תתקיים "זיקה", כהגדרת המונח בחוק, בין החברה לבין אותם מוסדות פיננסים אשר את מוצריהם תשווק החברה. נכון למועד זה, קיימת לאופקים פיננסים גלובליים בע"מ זיקה כאמור לחברת אופקים חדרי מסחר בע"מ בלבד. קבוצת אופקים רשאית לשנות את תנאי שירותיה בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. האמור לעיל כפוף להסדר התחיקתי.

נגישות כלפי אנשים עם מוגבלויות

בקבוצת אופקים (להלן:"הקבוצה") מקפידים על מתן שירות לאנשים עם מוגבלות תוך מתן יחס אדיב ומכובד המאפשר את קבלת השירות בעצמאות, בבטיחות, באופן שיוויוני וכחלק בלתי נפרד מהשירות הניתן ליתר הלקוחות. אתר האינטרנט של הקבוצה הינו נגיש. משרדי הקבוצה נגישים להולך רגל /בעל רכב / אדם המסתייע במלווה או בכלב נחייה או בכיסא גלגלים, הן מבחינת הכניסה לבניין, לרבות חנייה ומעלית והן מבחינת הכניסה למשרדי הקבוצה. העברת מידע ומתן השירות מתאפשרים באמצעות כתב יד או דפוס, פגישה או שיחת טלפון ומתן הסבר מותאם למקבל השירות. כמו כן, מתן השירות מתאפשר באמצעות עזרת אדם מלווה.

רכזת הנגישות של הקבוצה הינה עו"ד חלי וינשטיין וניתן לפנות אליה בפרטי הקשר הבאים:  טלפון: 03-6112543, דואר אלקטרוני: negishut@ofakim-group.co.il

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →