תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר אינטרנט זה  המופעל על ידי  אופקים פיננסיים גלובליים בע"מ ו/או כל גוף אחר הפועל מטעמה ו/או כל גוף שאופקים פועלת מטעמו (שיכונו להלן כולם יחד: "אופקים") לרבות התוכן המצוי בהם (כל אלו יחד יכונו להלן : "האתר"). הכניסה לאתר לרבות השימוש תהווה התחייבותו של המשתמש לקיים תנאי השימוש כאמור. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש להלן, אנא הפסק השימוש באתר ואל תעשה כל שימוש בו לרבות במידע ובתכנים שבו. תנאי השימוש המפורטים כאן, אינם גורעים ו/או משנים ו/או מבטלים אלא באים להוסיף על תנאי הסכם התקשרות בין אופקים לבין לקוחותיה.  במסמך זה ייקראו כל המשתמשים באתר מכל סוג שהוא, לרבות הלקוחות הנ"ל, בכינוי "משתמש". במקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין תנאי ההסכם של אופקים עם משתמש יחולו תנאי ההסכם בין אופקים לבין המשתמש. אופקים עשויה ויכולה לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) את תנאי השימוש באתר מעת לעת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי להידרש לתת התראה ו/או הודעה על כך.

אחריות המשתמש

אחריותו של המשתמש לוודא כי השימוש שהוא עושה באתר איננו סותר כל דין החל עליו,  או כל הסכם בו הוא קשור. כן אחריותו לוודא כי הפעילות לשמה הוא משתמש באתר מתאימה לצרכיו הכלכליים וליכולתו הכלכלית.

מהימנות המידע הכלול באתר

אופקים, אינה נושאת ולא תשא באחריות, בשום צורה שהיא, לדיוק, מהימנות ותכיפות העדכון של התוכן המצוי באתר או בכל אתר אחר שמפעילה אופקים או שהאתר  מפנה אליו ואשר הינו מידע שהתקבל אצלה מצדדים שלישיים ולא הופק על ידה. התוכן באתר, לרבות אך לא רק, ציטוטי שע"ח, חדשות מתפרצות, גרפים, הערכות וניתוחי שוק ותוכנות של צד שלישי (להלן: "תוכן האתר") ניתן כשירות למשתמשי האתר והוא מבוסס על נתונים המתקבלים מספקי מידע פיננסי.  יחד עם זאת, תוכן האתר לא נבחן ולא נבדק על ידי אופקים  ואופקים איננה מתחייבת לכך שתוכן האתר מדוייק, שלם, מעודכן או מהימן. אופקים ממליצה לבדוק את תוכן האתר בדיקה עצמאית לפני כל שימוש שנעשה בהסתמך על מידע הכלול בתוכן האתר.

כל שימוש שנעשה בתוכן האתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש ואופקים לא תהיה אחראית לכל נזק בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר העלול להיגרם אצל משתמש ו/או צד ג' אחר, הפועלים על פי תוכן האתר ו/או בהתאם לו , כתוצאה ממידת דיוקו, שלמותו, מהימנותו או עדכנותו  של תוכן האתר  לרבות לנזקים שיגרמו כתוצאה מתקלות ו/או אי יכולת לגלוש אל האתר מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה טכנית אצל אופקים ו/או גלישה ביישומי תוכנה שהורדו ו/או מקורות מידע אליהם הופנה המשתמש. המשתמש מסכים ומצהיר כי כל החלטה שקבל ו/או יקבל בהסתמך על תוכן האתר הינה על אחריותו האישית בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בעניין זה כלפי אופקים. למען הזהירות, אופקים ממליצה למשתמש לנסות ולרכוש ידע תיאורטי ומעשי לפני שיעשה שימוש בתוכן האתר.

תוכן האתר איננו מהווה המלצה או הצעה לבצע עסקאות

תוכן האתר או כל מידע אחר המתפרסם באתר לא מהווה שום סוג של ייעוץ, ניהול השקעות, המלצה או חוות דעת בנוגע לרכישה או מכירה של מט"ח. תוכן האתר, וכל סוג אחר של נתון ו/או מידע המופיע באתר איננו מהווה הזמנה או הצעה לבצע שום סוג של עסקה במט"ח או בכל נכס אחר מסוג שהוא, לרבות נכסים שמידע ו/או סקירת לגביהם נכללים בתוכן האתר. במידה ומופיעים באתר מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע, הם לא יפורשו כמתן חסות ע"י אופקים לאותם מקורות מידע ו/או כהמלצה לעשות בהם שימוש.

תיקונים ושינוי תנאים באתר

אופקים, על פי שיקול דעתה המוחלט, רשאית, בכל עת, ומכל סיבה שהיא לתקן או לשנות את תוכן האתר לרבות את תנאי השימוש באתר וכן להוסיף או להפסיק שירותים שונים ו/או להפסיק פעילות האתר באופן חלקי או מלא. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה, מענה, תביעה ו/או זכות לשיפוי בגין נזקים שלדברי הלקוח נגרמו לו עקב השינויים כאמור.

אבטחה ופרטיות

אופקים לא תמסור ו/או תעביר ו/או תחלוק ו/או תפיץ כל נתון או מידע אישי אודות  משתמש, לשום גורם שלישי ו/או אחר, למעט אם אותו משתמש נתן הסכמתו המפורשת והכתובה לכך ו/או במקרים בו אופקים מחויבת לעשות כן ע"פ כל דין החל על אופקים ו/או על המשתמש ו/או על הנכסים שיחזיק המשתמש במסגרת השימוש באתר. אופקים עושה כל שלאל ידה כדי לשמור ולהגן על אבטחת המידע ועל סודיות פרטי המשתמש באתר. אופקים משתמשת באמצעים הטכנולוגיים שהיא מחשיבה כטובים ומתקדמים על מנת לאבטח ולשמור על מידע המערכת והמשתמשים לצורכי אבטחת מידע. עם כל האמור, אופקים מדגישה כי אין כל יכולת  לחסימה מוחלטת של האתר מפני פריצות ו/או חדירה  ובבחירתו לעשות שימוש באתר נוטל על עצמו המשתמש את סיכוני האבטחה הקיימים במסגרת ביצוע פעולות כלכליות ומסחריות באמצעות רשת האינטרנט. אופקים לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

סודיות

לצורך השימוש באתר ו/או בחלק ממנו יכול שיהיה דרוש שימוש בקוד סודי ו/או בסיסמאות בלעדיהן אין המשתמש יכול להיכנס לחלק מדפי האתר ולמערכת המסחר. דרישה זו נובעת מהרצון למזער את הסיכונים הכרוכים בשימוש ברשת לרבות אך לא רק בכל ציוד חומרה המאפשר חיבור לרשת. נוכח האמור, כל הסיסמאות, לרבות כל קוד גישה או אמצעי אבטחת מידע אחר אל האתר (להלן: "סיסמאות") הנן אישיות, פרטיות, לא ניתן להעבירן לצד ג', ובאחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח לשמור אותן בסודיות מלאה. אופקים לא תשא באחריות להפסד ו/או לכל נזק אחר שייגרם אצל המשתמש כתוצאה משימוש או אחסון לא ראוי ו/או לא מורשה ו/או לא מוגן בסיסמאות כאמור לרבות אך לא רק מסירת הסיסמאות לצד שלישי ו/או שימושו של צד שלישי בסיסמאות בין אם הדבר נעשה בידיעת הלקוח ובין אם לאו.

זכויות יוצרים

למעט אם צוין במפורש, זכויות היוצרים והקניין הרוחני לרבות העיצוב, לוגו, שם האתר, וכל תוכן ו/או חומר אחר המצוי תחת כתובת האתר, הנם בבעלותה המלאה של אופקים. למעט אם אופקים, התירה במפורש, מראש ובכתב, אין לעשות כל שימוש בתוכן האתר לרבות שינויו, הצגתו, העתקתו, שכפולו, הפצתו, מסירתו ו/או מכירתו לצד ג' ו/או כל שימוש מסחרי אחר. השימוש באתר כפוף לדיני זכויות היוצרים בעולם ובישראל.

למעט אם צוין במפורש, כל חומר ו/או מסר, לרבות אך לא רק, רעיון, ידע, טכניקה, תוכנית שיווק, מידע, שאלות, תשובות, הצעות, דוא"ל והערות (להלן: "מידע המשתמש") שיימסר לידי אופקים, לא ייחשב כחומר סודי או כזכות קניינית של המשתמש. חתימה על הסכם ההתקשרות תשמש כמתן אישור לאופקים להשתמש בכל מידע המשתמש לרבות פיתוחו בהתאם ולטובת צורכי החברה.

תוכנות צד שלישי

האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. לא אופקים ולא יצרנית התוכנה יהיו אחראיות לנזקים כלשהם העלולים להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי איזשהו עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.

הדין החל וסמכות מקומית

על השימוש באתר זה יחולו דיני מדינת ישראל כפי שהם נוהגים בין צדדים שהם כולם תושבי ישראל וללא תחולה לכללי ברירת הדין של המשפט הבינלאומי הפרטי כפי שהם נוהגים בישראל. המשתמש מסכים לכך שהסמכות הבלעדית להכרעה בסכסוכים הנובעים מהשימוש באתר תהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב-יפו. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.

Style Switcher

Layout options
Header options
Accent Color Examples
Background Examples (boxed-only)
View all options →